Alle ruimte voor mijn ambities
Home > Visie

Visie

Mensenkennis is noodzakelijk om te functioneren als executive search bureau: wij zijn oprecht geïnteresseerd in mensen, zowel aan de zijde van de opdrachtgever als aan de zijde van de kandidaat. Dit vormt de basis van ons succes om opdrachtgever en kandidaat aan elkaar te binden.

 

 

Inlevingsvermogen

dummy-sfeerbeeld.pngWe kunnen ons verplaatsen in onze opdrachtgever maar ook in de kandidaat. Backerstaete zoekt naar drijfveren, krachten en verbeterpunten van mens en organisatie. We weten welke belangen op het spel staan en welke risico's gelopen kunnen worden aan beide kanten.
Daarom begeleiden wij organisatie en kandidaat zorgvuldig gedurende het gehele traject, brengen focus aan waar nodig en managen de verwachtingen niet alleen van het moment maar ook over een langere periode.

 

 

Branchekennis

Onze consultants komen uit het veld. Ze hebben zelf ruime ervaring in de financiële, bancaire of juridische branche. De consultants spreken de taal van de opdrachtgever en de kandidaat en ze weten wat er van hen verwacht wordt. Hun kennis en ervaring wordt ingezet om opdrachtgever en kandidaat tot elkaar te brengen.

 

 

Match

match.jpgVoor ons kan er pas sprake zijn van een match wanneer we echt het gevoel hebben dat er van organisatie en kandidaat niet alleen nu maar ook voor langere tijd sprake zal zijn van een duurzame relatie. Organisatie en kandidaat moeten met elkaar mee kunnen groeien. Pas dan zullen wij opdrachtgever en kandidaat tot elkaar brengen c.q. te professionaliseren.

 

 

Duurzame relatie

Wanneer je elkaar goed kent, voel je feilloos aan wat de ander van je verwacht. Sterker nog, het stelt je in staat om de verwachting van de ander te overtreffen.
Als duurzame partner helpt Backerstaete de organisatie van de opdrachtgever verder uit te bouwen.

 

 

Kwaliteit en snelheid

snelheid.jpgLiever vandaag dan morgen is zo langzamerhand de norm die de opdrachtgever aan ons stelt ten aanzien van voordracht en plaatsing van kandidaten in het executive search traject. Backerstaete biedt u efficiënte dienstverlening, waar snelheid en kwaliteit gewaarborgd zijn.

Als recruitment en executive search specialist heeft Backerstaete de beschikking over een uitgebreide database en nog belangrijker, een netwerk en een researchafdeling die de arbeidsmarkt gedetailleerd en continu in kaart brengt.

 

 

Procesbewaking

Wij zien toe op de spelregels. De lengte van de procedure en een gedegen terugkoppeling van de gesprekken bepalen mede de goede afloop van het executive search traject. Wij zien toe op de belangen van opdrachtgever en de kandidaat en beperken op deze wijze onnodige afbreukrisico's. Backerstaete kan veel, maar hechte samenwerking met de opdrachtgever is noodzakelijk om kwaliteit te leveren en bepalen mede de mate van succes.

 

Spelregels

  • Backerstaete werkt alleen in opdracht van professionele organisaties en niet in opdracht van kandidaten.
  • Backerstaete werkt onafhankelijk, neemt alleen opdrachten aan die men ook succesvol denkt af te kunnen ronden.
  • Backerstaete is integer en zorgvuldig, zonder toestemming wordt geen informatie over opdrachtgever of kandidaten aan derden verstrekt.
  • Backerstaete zal geen werknemers van een bedrijfsonderdeel benaderen waarmee een exclusieve opdracht is afgesloten tot tenminste één jaar na afloop van de laatste plaatsing.
  • Wanneer werknemers van een opdrachtgever, Backerstaete zelf benaderen voor een lopende opdracht, dan staat het ons vrij deze medewerker in de sollicitatieprocedure te betrekken.